Kenmerken egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB

Kenmerken

Toelichting

Naam+nummer

90003 Egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB

Soort

Reserve

Instellingsdatum

Kadernota 2016, 4 juli 2016

Besluitvorming

GS voor stortingen en onttrekkingen

Nut en noodzaak

Slecht voorspelbare fluctuaties in de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds (a.g.v. de samen-trap-op-trap-af-systematiek met het Rijk) en de opbrengst uit opcenten MRB leiden tot ad hoc sturing op het gewijzigd financieel perspectief in het lopende begrotingsjaar

Functie

Egaliseren

Doel

Vergroten financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar

Ambtelijk beheerder

Afdelingsmanager MAO

Voeding

1.) Eénmalige initiële voeding ad € 3,0 mln. t.l.v. de reserve weerstandsvermogen

2.) Positieve bijstellingen van de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds over het lopende begrotingsjaar (volgend uit de september- en decembercirculaire) t.o.v. de vastgestelde primitieve begroting (meicirculaire) worden gestort in de egalisatiereserve

3.) Positieve bijstellingen van de ramingen van de opbrengst uit opcenten MRB over het lopende begrotingsjaar t.o.v. de vastgestelde primitieve begroting worden gestort in de egalisatiereserve

Plafond/
streefbedrag

De omvang van de reserve mag niet groter zijn dan 10% van de in de primitieve begroting geraamde gezamenlijke opbrengst uit de algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB in het lopende begrotingsjaar

Minimumbedrag

0

Bestedingsplan

N.v.t.

Voorwaarden besteding

Voor onttrekking aan de reserve komen uitsluitend in aanmerking:

1.) de neerwaartse bijstellingen (in de september- en decembercirculaire) over het lopende begrotingsjaar van de ramingen van de algemene uitkering provinciefonds, tot een cumulatief maximum van 5% van de oorspronkelijke raming in de vastgestelde primitieve begroting (o.b.v. de meicirculaire)

2.) de neerwaartse bijstellingen over het lopende begrotingsjaar van de ramingen van de opbrengst uit opcenten MRB, tot een cumulatief maximum van 5% van de oorspronkelijke raming in de vastgestelde primitieve begroting

Looptijd

Structureel

Risico’s

Een meerjarig neerwaartse trend in de (geraamde) opbrengsten uit de algemene uitkering provinciefonds en opcenten MRB wordt niet ondervangen met het instellen van deze reserve. Indien een dergelijke situatie zich voordoet kan het dus (ondanks het instellen van deze reserve) nodig zijn om ambities te herprioriteren, afhankelijk van de financiële situatie op dat moment

Bijzonderheden

De egalisatiereserve maakt onderdeel uit van de incidentele weerstandscapaciteit van de provincie Utrecht (naast de saldireserve en de reserve weerstandsvermogen)