Staat van inkomensoverdrachten

In de programmabegroting 2016 is een staat van inkomensoverdrachten opgenomen. Door middel van deze Kadernota 2016 stellen wij u voor om de volgende instellingen toe te voegen aan deze staat van inkomensoverdrachten:

STAAT VAN INKOMENSOVERDRACHTEN 2016

Programma

Omschrijving

Bedrag

2

Landelijk Gebied

Projecten ‘Groen doet goed’

100

Het Utrechts Landschap (HUL)

-60

4

Economische ontwikkeling

Utrecht Science Park

150

Project International Talent Community Utrecht(ICTU)

150

Masterplan Oostelijke Vechtplassen

25

5

Bereikbaarheid

Stationsgebied Driebergen-Zeist

10.900

Versterken alternatieve knooppunten en routes naar USP / Rijnsweerd / De Bilt

1.200

P&R gemeente de Bilt

73

Voorpoort

4.221

Toelichting aanpassing staat van inkomensoverdrachten

Projecten ‘Groen doet goed’

Nieuwe subsidie voor een provinciale bijdrage aan projecten die tot doel hebben kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 in de natuur te brengen. Deze aanpak is een uitwerking van pijler 3 “Beleven en betrekken” van Natuurbeleid 2.0.

Utrecht Science park(USP)

Bijdrage van 3 maal € 50.000 voor de jaren 2016-2018 uit het budget economisch beleid voor de basisfinanciering van de stichting USP.  Stichting USP is, onder andere verantwoordelijk voor de gezamenlijke acquisitie, marketing, promotie en leefbaarheid, en van groot belang voor de economische en innovatieve ontwikkeling van onze regio.

International Talent Community Utrecht (ICTU)

Bijdrage van 3 maal € 50.000 voor de jaren 2016-2018 aan de EBU(Economic Board Utrecht) voor het project ICTU uit het cofinancieringsfonds. De opzet is om internationaal talent aan te trekken naar de regio Utrecht om hier te wonen, werken en te studeren.

Masterplan Oostelijke Vechtplassen

Aan de gemeente de Stichtse Vecht wordt in het kader van het Masterplan Oostelijke Vechtplassen een subsidie van € 25.000 toegekend voor het maken van een Visie voor de Kievietsbuurt.

Stationsgebied Driebergen-Zeist

Voor het project P&R Driebergen-Zeist onderdeel van Stationsgebied Driebergen Zeist ontvangt de provincie als vaste subsidiegelden: € 1,6 uit VERDER, € 2 miljoen uit het programma 'Groei op het spoor', € 2,735 miljoen uit Restbudget Randstadspoor en draagt de NS € 0,9 miljoen bij. De ontvangen subsidies worden aangevuld met  € 2,565 mln. uit de regionale bijdrage aan het project Stationsgebied Driebergen-Zeist. Hiermee ontstaat een totaalbudget van € 9,9 + € 0,9 miljoen = € 10,8 miljoen voor de bouw en exploitatie van een P&R garage. De regionale bijdrage zal via een DAEB subsidie aan NS worden uitgekeerd, waarna de NS verder voor eigen rekening en risico de bouw en exploitatie (gedurende 30 jaar) zal (laten) verzorgen.

Versterken alternatieve knooppunten en routes naar USP / Rijnsweerd / De Bilt

In het kader van Beter Benutten vervolg wordt er aan de gemeente de Bilt een subsidie gegeven van € 1,2 mln. voor het autospitsmijden van/naar de economische kerngebieden Utrecht Centrum en Utrecht Science park.

P&R gemeente De Bilt

Aan de gemeente de Bilt is in het kader van actieplan Groei op het spoor een rijksbijdrage toegekend van € 73.636.

Voorpoort

Aan de gemeente Veenendaal wordt een bijdrage gegeven voor het project “Ongelijkvloerse spoorkruising De batterijen Veenendaal” een bedrag van € 1,8 miljoen (exclusief BTW). Ook is een rijksbijdrage toegekend in het kader van Randstad spoor van € 2.381 miljoen.
Daarnaast wordt aan de gemeente Renswoude een renteloze lening van € 40.000 verstrekt. Deze lening wordt uiterlijk in 2019 terugbetaald.