Technische begrotingswijzigingen

Programma / Reserve

2016 L

2016 B

2017 L

2017 B

2018 L

2018 B

2019 L

2019 B

2020 L

2020 B

Totaal

-33.943.000

33.943.000

-21.343.000

21.343.000

-16.307.000

16.307.000

-4.112.631

4.112.631

3.872.000

-3.872.000

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

-1.773.000

2.402.000

-2.179.000

2.308.000

-3.391.000

-3.520.000

-5.226.000

5.395.000

129.000

0

Productgroep 0101 Ruimtelijke ontwikkeling

-1.888.000

2.517.000

-2.179.000

2.308.000

-3.391.000

3.520.000

-5.266.000

5.395.000

129.000

0

Overheveling budget geografische werkzaamheden

129.000

0

129.000

0

129.000

0

129.000

0

129.000

0

Bij de Voorjaarsnota 2013 zijn de budgetten voor geografische werkzaamheden vanuit de centrale overhead ondergebracht binnen programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling en binnenstedelijke ontwikkeling. Naar nu blijkt is er € 9.000,- vergeten. Deze wordt nu alsnog ondergebracht binnen programma 1. Zie ook de productgroep 0705 Bedrijfsvoering. Binnen programma 5 Bereikbaarheid staat nog een budget voor geografische werkzaamheden. Deze wordt nu ook ondergebracht binnen programma 1. Zie tevens de productgroep 0503 Kwaliteit leefomgeving.

Integraal Gebeidsontwikkelingsprogramma project Lekkanaal

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het IGP-project ‘Verbreed Lekkanaal / bedrijvenpark het Klooster’ zou in 2015 beschikt worden. Het heeft meer tijd gekost dan voorzien om de gemaakte afspraken op een goede manier te vertalen in een beschikking, inclusief een koppeling met de aanpassing van het bestemmingsplan. Het project is daarom doorgeschoven naar de eerste helft van 2016. Zie ook de reserve IGP/RAP.

Hart van de Heuvelrug

-2.813.000

2.813.000

-2.308.000

2.308.000

-3.520.000

3.520.000

-5.395.000

5.395.000

0

0

In 2016 zullen de lasten en baten rechtstreeks op de balansrekening geboekt worden. Hierdoor verdwijnt Hart van de Heuvelrug uit de exploitatie. Een toelichting op de resultaten vindt net zoals voorgaande jaren plaats via het projectenblad Hart van de Heuvelrug en de paragraaf Grondbeleid. De toelichting via programma Ruimtelijke ontwikkeling komt te vervallen.

Programmabureau Groene Hart

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De stuurgroep van het programmabureau Groene Hart stelt jaarlijks de begroting vast. Dekking voor deze begroting is afkomstig van de partners. De administartie wordt door de provincie gevoerd, maar het programmabureau is een externe partij. Daarom verantwoorden we de uitgaven voortaan niet meer via de exploitatie maar direct op de balans.

Programmabureau Hart van de Heuvelrug

296.000

-296.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Het programmabureau Hart van de Heuvelrug ontvangt jaarlijks een bijdrage van de partners als vergoeding van de gemaakte kosten. Een deel van de bijdrage is in 2015 vooruitontvangen en wordt pas in 2016 uitgegeven. Deze bijdragen waren nog niet in de begroting opgenomen.

Productgroep 0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

115.000

-115.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Startersfonds

115.000

-115.000

0

0

0

0

0

0

0

0

De interne rentekosten zijn lager in verband met de aflossing op de interne lening (startersfonds) in 2015. De rentekosten worden gedekt door de ontvangen rentevergoeding op de starterslening die SVN verstrekt namens de provincie. Zowel de lagere baten als de lasten waren in 2016 nog niet begroot.

Programma 2 Landelijke gebied

29.090.000

-7.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Productgroep 0203 Programmering en uitvoering AVP

29.090.000

-7.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Verwacht wordt dat de uitgaven in 2016 iets hoger liggen dan in 2015. Mede gezien de start van het nieuwe programma en doorloop van projecten uit het oude programma. Het kasritme is hierop aangepast en de onttrekking aan de reserve Landelijk gebied is eenmalig verhoogd.

Programma 3 Bodem, water en milieu

2.263.000

-1.219.000

-750.00

2.705.000

4.698.000

-2.705.000

1.839.000

0

1.958.000

0

Productgroep 0301 Waterveiligheid

114.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grondwaterheffing en prioriteiten BWM-Beleid

114.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing en de prioriteiten Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een budgetneutrale verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma en productgroep 0705 Bedrijfsvoering.

Productgroep 0302 Leefkwaliteit stedelijk gebied

289.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grondwaterheffing en prioriteiten BWM-Beleid

289.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing en de prioriteiten Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een budgetneutrale verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma en productgroep 0705 Bedrijfsvoering.

Productgroep 0303 Zoetwatervoorziening

-744.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grondwaterheffing en prioriteiten BWM-Beleid

-744.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing en de prioriteiten Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een budgetneutrale verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma en productgroep 0705 Bedrijfsvoering.

Productgroep 0304 Drukte in de ondergrond

22.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grondwaterheffing en prioriteiten BWM-Beleid

22.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing en de prioriteiten Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een budgetneutrale verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma en productgroep 0705 Bedrijfsvoering.

Productgroep 0305 Vergunningverlening en handhaving BWM

72.000

-72.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwemwater

50.000

-50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

In 2015 is een 50.000 vooruitontvangen voor het vervangen van de borden bij zwemwater. Deze rijksbijdrage is via het provinciefonds ontvangen en wordt in 2016 besteed.

Opruimen drugsafval

22.000

-22.000

0

0

0

0

0

0

0

0

De provincie heeft de verplichting voor het opruimen van drugsafval vanaf 2015. Op 8 oktober 2015 is bestuurlijk in IPO-verband ingestemd met de in het Convenant neergelegde verdeelsleutel. Met de decembercirculaire is de bijdrage toegezegd. Voor 2016 en 2017 wordt de verdeelsleutel opnieuw vastgesteld op basis van het aantal gevallen dat in die jaren is gemeld en opgeruimd.

Productgroep 0306 Basistaken BWM

2.510.000

-1.147.000

-750.000

2.705.000

4.698.000

-2.705.000

1.839.000

0

1.958.000

0

Grondwaterheffing en prioriteiten BWM-Beleid

264.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing en de prioriteiten Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een budgetneutrale verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma en productgroep 0705 Bedrijfsvoering.

Duurzaam door

99.000

28.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Voor Duurzaam Door is de coordinerende organisatie/penvoerde NMU. Duurzaam Door beoogt een versnelling te realiseren van duurzame ontwikkelingen op het gebied van groene economie in onze regio. Doordat de provincie mede door de externe belegging van Duurzaam Door later van start is gegaan met het programma Duurzaam Door lopen deze uitgaven nog wat achter. Een gedeelte van de ontvangen rijksbijdrage in 2015 ad € 127.000 is hierdoor nog beschikbaar via de reserve projecten, in 2016. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een te ontvangen rijksbijdrage van € 128.000. Dit is echter € 28.000 te hoog.

ARBOR

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De investering in de biogashub (= biogasverzamelleiding) was gepland in 2015, maar onder andere door een langdurig traject van de aanvraag voor een wijzigingsvergunning, is het project vertraagd naar 2016. Voorgesteld wordt om de onderbesteding van het budget in 2015 van € 150.000 via de reserve projecten, beschikbaar te stellen in 2016.

Rijden op aardgas

-4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betreft een aanpassing van het kasritme, via de reserve projecten, van de in 2015 extra uitgegeven middelen van Rijden op aardgas. Deze komen in mindering op het budget van 2016. Zie ook de reserve projecten.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL)

0

0

-2.705.000

2.705.000

2.705.000

-2.705.000

0

0

0

0

De looptijd van de NSL is met 1 jaar verlengd tot 31-12-2016. Daarom zal de eindverantwoording en -afrekening met het Rijk niet in 2017, maar pas in 2018 plaatsvinden.

Programma Uitvoering Bodemsanering (PUB)

2.001.000

-1.175.000

1.955.000

0

1.993.000

0

1.839.000

0

1.958.000

0

In 2016 start het nieuwe Programma Uitvoering Bodemsanering (PUB 2016-2020). Dekking van het programma is afkomstig van het Rijk en de reserve bodemsanering. De onttrekkingen uit de reserves zijn aangepast aan het nieuwe programma.

Programma 4 Economische ontwikkeling

1.113.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Productgroep 0401 Economische zaken

-37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CP Economisch beleidsplan

-150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

In 2015 zijn we bij een aantal projecten afgeweken in de realisatie ten opzichte van de begroting. Ook is in het kader van de stofkamoperatie een bedrag vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. De overschrijding in 2015 wordt via de reserve projecten verwerkt in de begroting van 2016.

Green Deal collectieve energieprojecten

113.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De onderbesteding in 2015 was voornamelijk het gevolg van het feit dat enkele projecten later dan gepland in aanmerking kwamen voor ondersteuning vanuit het aanjaagfonds voor collectieve energieprojecten. Deze projecten zijn doorgeschoven naar 2016. Voorgesteld wordt om het bedrag van deze onderbesteding via de reserve projecten, beschikbaar te stellen in 2016.

Productgroep 0402 Recreatie

1.150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderhoud legakkers en zandeilanden Vinkeveense Plassen

900.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het komende jaar is het gereserveerde bedrag van € 0,9 miljoen nodig om het achterstallig onderhoud weg te werken aan de legakkers en zandeilanden. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de reserve toeristische ontwikkeling beschikbaar te stellen.

Pilot project veenslib en legakkers Loosdrechtse Plassen

250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorgesteld wordt om de niet uitgekeerde bijdrage pilotproject veenslib en legakkers Loosdrechtse Plassen in 2015 ad € 225.000 en het budget voor de integrale visie op de legakkers ad € 25.000, via de reserve projecten beschikbaar te stellen in 2016.

Programma 5 Bereikbaarheid

-86.201.000

79.267.000

-18.405.000

28.300.000

-17.605.000

13.500.000

-676.631

4.571.631

1.794.000

0

Productgroep 0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

6.025.000

-12.263.000

10.015.000

0

-3.985.000

0

4.015.000

0

1.914.000

0

Overheveling exploitatie Groot onderhoud Bewegwijzering naar de Voorziening B&O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het budget voor Groot onderhoud Bewegwijzering € 99.000,- is opgenomen in de Exploitatie terwijl het groot onderhoud in de Voorziening Beheer en Onderhoud moet worden opgenomen. Het budget wordt daarom nu gestort in de voorziening. Deze wijziging is budgetneutraal.

Uitvoeringsprojecten Mobiliteitsplan

1.379.000

778.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Bij 44 projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2015. Door de daadwerkelijke realisatie in 2015 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2016 zijn de lasten per saldo verhoogd met € 1.148.000  en de baten verlaagd met € 308.000. De (per saldo) hogere uitgaven en lagere inkomsten leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve GWW. Zie ook de productgroepen 0502 en 0503

Regionaal Verkeersmanagement

127.000

-127.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanpassing van het kasritme van de uitgaven naar aanleiding van de laatste verwachtingen.  De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2015. De lasten nemen toe met € 127.000 en de baten nemen ook toe met € 127.000 omdat deze in rekening worden gebracht bij externe partijen.

Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd

2.320.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verwacht werd dat de projecten Hogewegzone ad € 1.000.000 en Hogeweg binnen ad € 1.320.000 van de gemeente Amersfoort in 2015 gedeclareerd zouden worden. De gereedmelding en de daarbij behorende accountantsverklaring komen echter in 2016. Hierdoor nemen de lasten in 2016 met € 2,32 miljoen toe. De uitgaven worden onttrokken aan de reserve projecten.

Stationsgebied Driebergen-Zeist

-2.918.000

-12.914.000

5.000.000

0

6.000.000

0

4.000.000

0

1.914.000

0

Aanpassing van het kasritme van de uitgaven naar aanleiding van de laatste verwachtingen. Ook is afgesproken dat de deelnemende partijen hun toegezegde bijdragen ad € 12.914.000 overmaken naar de provincie. Dit was nog nog niet begroot. De uitgaven en inkomsten worden onttrokken of toegevoegd aan de projectreserve.

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

5.000.000

0

5.000.000

0

-10.000.000

0

0

0

0

0

In het BO MIRT van 3 december 2010 is afgesproken dat de regio € 50 mln. bij zal dragen aan de opwaardering van de NRU. De gemeente Utrecht, het BRU en de provincie hebben daarbij afgesproken hiervan elk 1/3 deel bij te dragen. De Provincie Utrecht heeft in 2010 een bedrag van € 16,7 mln. in de reserve VERDER gestort voor dit project.
De planstudie wordt uitgevoerd door de gemeente Utrecht. De gemeente heeft ons gevraagd om voor 2016 en 2017 € 5 mln. per jaar bij te dragen in de planstudiekosten. De bijdrage van ons was begroot in 2018. Door de middelen naar voren te schuiven, wordt geschoven in het kasritme.

Op de fiets

117.000

0

15.000

0

15.000

0

15.000

0

0

0

Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2015. De onderschrijding in 2015 bij onder andere de projecten Let de Stigterpad en onderhoud fietsknooppuntensysteem, wordt via de projectreserve gecorrigeerd in de begroting van 2016 tot en met 2019.

Productgroep 0502 Verkeersveiligheid

1.575.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoeringsprojecten Mobiliteitsplan

1.575.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bij 44 projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2015. Door de daadwerkelijke realisatie in 2015 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2016 zijn de lasten per saldo verhoogd met € 1.148.000  en de baten verlaagd met € 308.000. De (per saldo) hogere uitgaven en lagere inkomsten leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve GWW. Zie ook de productgroepen 0502 en 0503

Productgroep 0503 Kwaliteit leefomgeving

-1.801.000

-470.000

-120.000

0

-120.000

0

-120.000

0

-120.000

0

Overheveling budget geografische werkzaamheden

-120.000

0

-120.000

0

-120.000

0

-120.000

0

-120.000

0

Bij de Voorjaarsnota 2013 zijn de budgetten voor geografische werkzaamheden vanuit de centrale overhead ondergebracht binnen programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling en binnenstedelijke ontwikkeling. Binnen programma 5 Bereikbaarheid staat nog een budget voor geografische werkzaamheden. Deze wordt nu ook ondergebracht binnen programma 1. Zie tevens de productgroep 0101 Ruimtelijke ontwikkeling.

Uitvoeringsprojecten Mobiliteitsplan

-1.806.000

-470.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Bij 44 projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2015. Door de daadwerkelijke realisatie in 2015 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2016 zijn de lasten per saldo verhoogd met € 1.148.000  en de baten verlaagd met € 308.000. De (per saldo) hogere uitgaven en lagere inkomsten leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve GWW. Zie ook de productgroepen 0502 en 0503

Aanleg ecoducten

125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voor 2016 is de verwachting dat we voor de aanleg van de ecoducten N227 en N226 dit jaar € 125.000 besteden. Dit was nog niet in de begroting geraamd. De uitgaven worden onttrokken aan de reserve Ecoducten.

Productgroep 0504 Verkeer en vervoersystemen BRU

-92.000.000

92.000.000

-28.300.000

28.300.000

-13.500.000

13.500.000

-4.571.631

4.571.631

0

0

Uithoflijn

-92.000.000

92.000.000

-28.300.000

28.300.000

-13.500.000

13.500.000

-4.571.631

4.571.631

0

0

Het project Uithoflijn (UHL) bevat investeringen in materieel en traminfrastructuur ten behoeve van de tramverbinding naar de Uithof. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording worden investeringen toegelicht de balans en lopen deze niet via de exploitatie. Daarom worden de bedragen die voor de UHL nu uit de exploitatie gehaald. Een toelichting op de resultaten vindt net zoals voorgaande jaren plaats via het projectenblad Uithoflijn.

Programma 6 Cultuur en erfgoed

667.000

-253.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Productgroep 0601 Erfgoed

253.000

-253.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Nationaal Limes project

253.000

-253.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Het project Nederlandse Limessamenwerking had voor 2015 extra  budget gekregen voor vergroting van het publieksbereik. Project was nog niet helemaal afgewikkeld in 2015, maar loopt over naar 2016. Hierdoor nemen zowel de baten als de lasten met € 525.000 toe. De bijdragen waren afkomstig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.

Productgroep 0602 Kunsten

387.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intensivering cultuur

131.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2015. De onderschrijding in 2015 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting 2016. Onderschrijding ontstaan omdat de gereserveerde gelden voor achterstallig onderhoud aan onder andere de shelters en de bunkers in het Park vliegbasis Soesterberg, doorgeschoven zijn naar 2016. Ook is de reservering voor het niet terugbetalen van de lening aan het MOA (museum Oud Amelisweerd)opgenomen in 2020.

Cultureel ondernemerschap

256.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2015. De onderschrijding in 2015 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting 2016.De transitie van de instellingen naar cultureel ondernemerschap duurt langer dan verwacht. Hierdoor hebben ook een aantal voorgenomen projecten, bijvoorbeeld casussen gemeenten naar aanleiding cultuurpacts, vertraging opgelopen. Deze projecten zijn daarom doorgeschoven naar 2016.

Productgroep 0603 Omroep en bibliotheken

27.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bibliotheekvernieuwing

27.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2015. De onderschrijding in 2015 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting 2016.

Programma 7 Bestuur en middelen

984.000

0

-9.000

0

-9.000

0

-9.000

0

-9.000

0

Productgroep 0702 Strategie en bestuurlijke zaken

630.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programmabureau Hart van de Heuvelrug

618.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vanuit het programmabureau Hart van de Heuvelrug wordt een bijdrage geleverd aan de bouw van het ecoduct Boele Staal. Hiervoor is in de reserve projecten nog € 618.000 beschikbaar, dit wordt nu onttrokken voor de afwikkeling in 2016.

Utrecht 2040

12.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2015. De onderschrijding in 2015 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting 2016.

Productgroep 0705 Bedrijfsvoering

354.000

0

-9.000

0

-9.000

0

-9.000

0

-9.000

0

Grondwaterheffing en prioriteiten BWM-Beleid

55.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de Grondwaterheffing en de prioriteiten Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een budgetneutrale verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu en deze productgroep bedrijfsvoering.

Overheveling budget geografische werkzaamheden

-9.000

0

-9.000

0

-9.000

0

-9.000

0

-9.000

0

Bij de Voorjaarsnota 2013 zijn de budgetten voor geografische werkzaamheden vanuit de centrale overhead ondergebracht binnen programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling en binnenstedelijke ontwikkeling. Naar nu blijkt is er € 9.000,- vergeten. Deze wordt nu alsnog ondergebracht binnen productgroep 0101.

Bestemming bedrijfsvoerringsbudget BRU

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De voormalige BRU ontving jaarlijks BDU-gelden waarvan € 1,757 mln. is gelabeld aan bedrijfsvoering. Met de invlechting van de BRU onvangt de provincie deze BDU-gelden. Het gelabelde bedrijfsvoeringsbudget van € 1,757 mln. wordt overgeheveld naar de bedrijfsvoering van de provincie aangezien daar ook de kosten worden gemaakt. Verder wordt met dit budget ook het restant van de desintegratiekosten RUD van € 1,063 mln. weggestreept. Zie paragaaf 2.3 Desintegratiekosten voor meer info. Per saldo is dit een budgetneutrale wijziging.

Presto

308.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vorig jaar vond binnen project Presto de implementatie van de nieuwe projecten- en financiënmodule plaats. In de najaarsrapportage 2015 is besloten om de niet bestede middelen via de reserve projecten over te hevelen naar 2016 ten behoeve van de volgende fase waarin onder meer de personeelsadmnistartie wordt overgezet.

Reserves

19.914.000

-39.254.000

0

-11.970.000

0

1.992.000

0

-5.854.000

0

-3.872.000

Mutaties reserves Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

0

-500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve IGP/RAP Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma project lekkanaal

0

-500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves Programma 2 Landelijk gebied

7.000.000

-29.090.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Programma landelijk gebied Agenda Vitaal Platteland

7.000.000

-29.090.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves Programma 3 Bodem, water en milieu.

0

-1.099.000

0

-1.955.000

0

-1.993.000

0

-1.839.000

0

-1.958.000

Egalisatiereserve Bodemsanering (PUB)

0

-826.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Rijden op aardgas

0

4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project ARBOR

0

-150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Duurzaam door

0

-127.000

0

-1.955.000

0

-1.993.000

0

-1.839.000

0

-1.958.000

Mutatie reserves Programma 4 Economische ontwikkeling

0

-1.113.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Toeristische ontwikkeling Onderhoud legakkers en zandeilanden Vinkeveense Plassen

0

-900.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Economisch beleidsplan CP Economisch beleidsplan

0

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Green Deal collectieve energieprojecten

0

-113.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Pilot Veenslib Loosdrechtseplassen

0

-250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves Programma 5 Bereikbaarheid

12.914.000

-6.100.000

0

-10.015.000

0

3.985.000

0

-4.015.000

0

-1.914.000

Reserve Ecoducten

0

-125.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Grote wegenwerken

0

-1.456.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve VERDER

0

-5.000.000

0

-5.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

Reserve project Op de fiets

0

-117.000

0

-15.000

0

-15.000

0

-15.000

0

0

Reserve project Versnelde aanpak knelpunten  Hoevelaken, Eemnes & Rijnsweerd

0

-2.320.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Stationsgebied Driebergen-Zeist

12.914.000

2.918.000

0

-5.000.000

0

-6.000.000

0

-4.000.000

0

-1.914.000

Mutatie reserves Programma 6 Cultuur en erfgoed

0

-414.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Cultuurnota/Culturele ondernemerschap

0

-256.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Frictiekstn/Intensivering Cultuur

0

-131.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Bibliotheekvernieuwing

0

-27.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserves Programma 7 Bestuur en Middelen

0

-938.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Hart van de Heuvelrug

0

-618.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Presto/ERP

0

-308.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve project Utrecht 2040

0

-12.000

0

0

0

0

0

0

0

0