Bestuurlijke ontwikkelingen

Modern middenbestuur “in verbinding”

De bijdrage van de provincie in het oplossen van vraagstukken maakt steeds vaker onderdeel uit van het grotere samenspel in de netwerksamenleving. Overheden moeten met elkaar samenwerken en met bedrijven, kennis- en andere maatschappelijke instellingen, en inwoners. Dit vraagt om een modern middenbestuur dat de maatschappelijke opgave centraal stelt en samen met partners en stakeholders de kracht van de regio verder ontwikkelt. Wij richten ons meer op de gezamenlijke belangen van de provincie Utrecht als regio. Het Coalitieakkoord zet daarom nog sterker in op het in verbinding zijn met de omgeving. Het gaat om het vroegtijdig betrekken van de juiste partijen op de juiste momenten en het bewust en op maat communiceren met de omgeving. Zo kan de dialoog worden aangegaan met partijen in de samenleving op onderwerpen waar de provincie het verschil kan maken. En zo kan de kennis en kunde aanwezig in de samenleving worden aangeboord en benut. Leidraad hiervoor is het Strategisch Kader 2015-2019 en implementatie-document.
Een belangrijk middel voor het “in verbinding” zijn, zijn de werkbezoeken van Gedeputeerde Staten. De werkbezoeken worden strategisch en in samenhang met andere GS middelen (zoals BBOT en inspiratiesessies) ingezet zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan de relatie met de partners en stakeholders, en aan de taken en maatschappelijke opgaven waar de provincie voor staat. GS hebben dit jaar al een werkbezoek gebracht aan de gemeente Utrecht, Rijkswaterstaat en de gemeente Amersfoort. Op korte termijn staan het UMC, Vitens en gemeenten De Ronde Venen en Utrechtse Heuvelrug op de planning.
Belangrijk instrument voor onze belangenbehartiging en beïnvloeding is lobby. Op 7 maart 2016 is het werkplan public affairs met de Provinciale Staten gedeeld. In dit werkplan staan de lobby prioriteiten voor de komende periode beschreven. Naast deze inhoudelijke speerpunten wordt er in 2016 gewerkt aan het verstevigen van het regionale netwerk en het versterken van de gezamenlijke profilering richting Brussel en Den Haag. Regionale partners trekken, waar mogelijk, gezamenlijk op in de belangenbehartiging.

Gemeenten

Versterken regionale samenwerkings- en uitvoeringskracht

Wij werken in de Utrechtse regio allen samen aan een aantrekkelijk woon-, werk-, en leefklimaat. De bestuurlijke kracht van de provincie wordt gevormd door het middenbestuur en de medeoverheden samen. De regio wordt in toenemende mate gezien als effectiever en efficiënter voor de uitvoering. Dit proces heeft een sterke impuls gekregen door de sociale decentralisaties en de transitie van de jeugdzorg. Het regionale schaalniveau is ook het middelpunt voor economische ontwikkeling. Het is daarom belangrijk de (bestuurlijke) samenwerkings- en uitvoeringskracht van de regio verder te versterken. In het belang van die krachtige Utrechtse regio gaan we met elkaar de opzet en invulling daarvan ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheden en rol bespreken.

Herindeling Vijfheerenlanden

Provinciale Staten van Utrecht en van Zuid-Holland hebben op basis van een herindelingsverzoek van Leerdam, Vianen en Zederik op 1 resp. 3 februari 2016 een interprovinciale commissie (IPC) Vijfheerenlanden ingesteld. De IPC is in maart de herindelingsprocedure gestart en voert dit voorjaar gesprekken met de betrokken gemeenten, buurgemeenten en relevante besturen van de gemeenschappelijke regelingen in de Zuid-Hollandse en Utrechtse regio. Vervolgens stelt de IPC het herindelingsontwerp op en legt dat voor een ieder ter inzage. Er is een externe procesbegeleider benoemd die de IPC adviseert en de voortgang van een zorgvuldig proces bewaakt. De gemeenten worden goed betrokken bij de herindelingsprocedure.

BEL-gemeenten

GS van Noord-Holland hebben met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek gesproken over het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek. Eemnes heeft besloten om niet deel te nemen aan een bestuurskrachtonderzoek. Eemnes wil in de eerste helft van 2016 in Dialoog met de inwoners praten over de bestuurlijke toekomst van Eemnes. Wij zijn in gesprek met Eemnes en de buurgemeenten over de regionale opgaven en zullen op basis van de uitkomst van de Dialoog gezamenlijk bekijken wat dat betekent voor de regionale samenwerking.

Verbonden partijen

Op termijn streven wij, in lijn met het Coalitieakkoord, naar het samengaan van de RUD en ODRU in één Utrechtse omgevingsdienst. Vooruitlopend op dit fusieproces worden beide diensten, o.a. in anticipatie op de nieuwe Omgevingswet, aangemoedigd tot verdergaande bestuurlijke en operationele samenwerking.
In de veranderende netwerksamenleving ontwikkelt de provincie mee en zoekt ze naar andere structuren voor het verwezenlijken van beleidsdoelen. Een mogelijkheid daartoe is deelnemer (en daarmee tevens mede-eigenaar) van een verbonden partij te zijn. Steeds vaker wordt echter voor een losser samenwerkingsverband gekozen en kan het functioneren van de provincie in een dergelijk netwerk naar maat worden ingevuld. Zo kunnen opgaven gezamenlijk worden opgepakt. Het komend jaar wordt ingezet op het koppelen en versterken van de interne kennis en expertise. Hiertoe wordt een interne kenniskring opgezet en wordt een vernieuwde beleidsnotitie verbonden partijen opgesteld. Provinciale Staten worden o.a. met een informatie- en discussiebijeenkomst betrokken bij de gedachtevorming over de veranderende sturing op verbonden partijen.