Financiële en economische ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen

De Nederlandse economie herstelt zich gestaag, maar niet uitbundig en met een groei van 1,8% voor 2016 en 2,0% voor volgend jaar (CPB). De inflatie is in 2016 laag (0,3%) als gevolg van de gedaalde olie- en grondstoffenprijzen en neemt volgend jaar toe naar 1,0%. Het overheidstekort daalt verder naar 1,7% bbp in 2016 en 1,2 bbp volgend jaar. De ruimte op de woningmarkt in 2015 is in alle Nederlandse regio’s afgenomen en als gevolg daarvan zijn de gemiddelde verkoopprijzen gestegen.
Vooral de provincie Utrecht doet het economisch goed. Op 23 april 2016 bericht het CBS dat de provincie Utrecht bovengemiddeld groeit. De provincie Utrecht profiteerde vooral van de sterke en bovengemiddelde groei van de informatie- en communicatie dienstverlening in de stad Utrecht. De provincie Utrecht is zelfs één van de meest concurrerende regio’s van Europa. Op een groot aantal indicatoren scoort Utrecht hoog zoals het bbp, opleiding, de werkloosheid (laag) en het aantal inwoners blijft groeien. De condities en perspectieven voor de toekomstige economische ontwikkeling van de provincie Utrecht zijn eveneens gunstig.
Deze positieve geluiden klinken wel onder bijzondere monetaire omstandigheden. De ECB ziet nog steeds de noodzaak van een verdere monetaire stimulans door het opkoopprogramma te verruimen en iedere maand niet 60 maar 80 miljard euro aan obligaties op te kopen. Daarnaast is de belangrijkste rente in de eurozone verlaagd naar 0%. De renteopbrengsten voor het schatkistbankieren en voor uitzettingen bij medeoverheden zijn daarom ook voor de middellange termijn nihil. Dit alles om de economie en de inflatie van de eurozone nog meer aan te zwengelen en de inflatie te vergroten.
Banken gaan daarmee betalen voor geld dat niet wordt ingezet voor kredietverlening zodat zij meer geld gebruiken om kredieten en hypotheken aan bedrijven en consumenten te verstrekken. Kredietverstrekking door banken gaat immers nog steeds moeizaam. De ECB heeft wel het signaal afgegeven dat wat de rente betreft nu wel het dieptepunt is bereikt. Onder economen groeit namelijk de overtuiging dat monetair beleid alleen niet voldoende is. De Nederlandse economie moet productiever en innovatiever worden. De provincie Utrecht heeft hierin een goede uitgangspositie met relatief veel dienstverlening, onderwijs en zorg en veel banen in de kennis- en creatieve economie.

Provinciefonds

Ten opzichte van de begroting 2016 zijn de ramingen voor de jaren 2016-2020 positief bijgesteld, vooral als gevolg van de "trap-op-trap-af-systematiek". De accressen zijn voor alle jaren positief, behoudens voor 2017.

Motorrijtuigenbelasting

Bijna 76% van de algemene dekkingsmiddelen in 2016 bestaat uit opcenten motorrijtuigenbelasting.
Dit is dus de belangrijkste eigen inkomstenbron. Voor de raming van de verwachte opbrengst uit de opcenten MRB in de begroting wordt vanaf 2016 uitgegaan van de raming die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.