Inleiding

De Kadernota is de eerste financiële voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar en geeft een financieel overzicht tot en met maart 2016.
Daarnaast is de Kadernota “voorloper” van de Begroting 2017. Aan de hand van geactualiseerde cijfers wordt een doorkijk gegeven naar de jaren 2017 t/m 2020. Ook worden de financiële kaders voor de Begroting 2017 bepaald.